ASERTÍVNE ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SITUÁCIÍ V PRÁCI UČITEĽA


Cieľová skupina:

   Učiteľ pre primárne vzdelávanie
  • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
     vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
  • Učiteľ jazykovej školy


Druh vzdelávania:
aktualizačné
Rozsah: 40 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti 


Počet kreditov:
10


Cena kurzu:
90,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 35,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:

  • Charakteristika asertivity
  • Metóda
  • Vyslovenie nesúhlasu
  • Vyrovnávanie sa s kritikou (oprávnenou, manipulatívnou)
  • Jednanie vo vypätých situáciách
  • Asertívne jednanie s partnerom
  • Ako byť asertívnym učiteľom


Podmienky zaradenia:

  • Písomná prihláška podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom


Požiadavky na ukončovanie:

  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu