Spôsob realizácie vzdelávania:

Vzdelávanie realizujeme formou uzavretých kurzov pre školy, ak sa prihlási minimálne 10 účastníkov. Termín realizácie vzdelávania je podľa požiadaviek účastníkov.
Otvorené kurzy sú určené pedagogickým zamestnancom bez ohľadu na miesto ich pôsobenia. Vzdelávanie sa realizuje po prihlásení minimálne 10 účastníkov.

Miesto konania:

Pri uzavretých kurzoch sa vzdelávanie realizuje v mieste pôsobenia školy. Pri otvorených kurzoch je miesto kurzu vyberané v regióne, čo najbližšie a najvhodnejšie k miestu pobytu prihlásených.

Forma vzdelávania:

Forma vzdelávania je stanovená podľa akreditácie jednotlivých kurzov. Forma realizácie môže byť:
Prezenčná forma celého kurzu – účastníci absolvujú všetky hodiny prezenčnou formou, vrátane overovanie odbornej spôsobilosti (skúšky).
Kombinovaná forma – časť kurzu účastníci absolvujú prezenčnou formou a časť dištančnou, pričom z učiva, ktoré absolvujú dištančnou formou vypracúvajú samostatné práce. Overovanie odbornej spôsobilosti (skúšky) absolvujú prezenčnou formou.
Overovanie odbornej spôsobilosti (skúšky) – sú realizované bez absolvovania vzdelávania pre kurzy, ktoré majú túto možnosť v akreditácii a tejto formy sa môžu zúčastniť pedagogickí zamestnanci, ktorí majú viac ako 3 roky praxe vo svojom odbore.

Ukončenie vzdelávania:

Každý účastník vzdelávania, bez ohľadu na formu realizácie, získa osvedčenie s príslušným počtom kreditov. Počet kreditov je individuálny pre každé akreditované vzdelávanie a ich počet je uvedený pri každom akreditovanom programe.
Podmienky získania osvedčenia sú vypracovanie záverečnej práce, jej prezentácia počas overenia odbornej spôsobilosti, zodpovedanie otázok pri skúške a pokiaľ účastník absolvuje prezenčnú alebo kombinovanú formu vzdelávania, tak aj 80% účasť na vzdelávaní.

Cenník vzdelávania