KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Všeobecné programy – sociálne spôsobilosti
Vzdelávanie v oblasti metodiky
Odborné vzdelávanie – pre učiteľov odborných predmetov a majstrov
Cudzie jazyky
Ostatné predmety – všeobecnovzdelávacie predmety

 

 

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Všeobecné programy – sociálne spôsobilosti

Vzdelávacie programy v oblasti sociálnej spôsobilosti sú určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri riešení sociálnych situácií v škole v kontakte so žiakmi, kolegami a rodičmi so zameraním na komunikáciu, riadenie konfliktov, zvládanie stresu a pri sebapoznaní.

Akreditované kurzy:

ASERTÍVNE ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SITUÁCIÍ V PRÁCI UČITEĽA
DOSAHOVANIE PSYCHICKEJ ODOLNOSTI, ZVLÁDANIE STRESU, A SYNDRÓMU VYHORENIA UČITEĽA
EMOCIONALITA A SEBAPOZNANIE V ROZVOJI OSOBNOSTI UČITEĽA
RIADENIE INTERPERSONÁLNYCH KONFLIKTOV V PRÁCI UČITEĽA

Prihláška na tieto kurzy tu

 

 

Vzdelávanie v oblasti metodiky

Vzdelávacie aktivity akreditované v oblasti metodiky sa zameriavajú na využívanie nových komunikačných metód na vyučovaní pre základné i stredné školy. Absolvovaním uvedených kurzov budú účastníci poznať nové metódy vo vyučovaní a vedieť ich zaradiť do vyučovacích hodín s cieľom aktívne zapojiť  žiakov do vyučovacieho procesu.

Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:
APLIKÁCIA NOVÝCH METÓD AKTÍVNEHO VYUČOVANIA VO VZDELÁVACOM PROCESE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

APLIKÁCIA NOVÝCH METÓD AKTÍVNEHO VYUČOVANIA VO VZDELÁVACOM PROCESE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH ZÍSKANÝCH ZAHRANIČNOU PRAXOU

Prihláška na tieto kurzy tu

 

 

Odborné vzdelávanie – pre učiteľov odborných predmetov a majstrov

Pre učiteľov a majstrov stredných odborných škôl sú určené vzdelávacie aktivity, ktoré rozvíjajú ich vedomosti, zručnosti a spôsobilosti v odborných predmetov. Je potrebné pozrieť si ich zameranie a určenie cieľovej skupiny. Informácie nájdete vždy pri podrobnom rozpise kurzu. Kurzy svojim zameraním spájajú teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami.

Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:

MODERNÁ GASTRONÓMIA
SOMELIÉR A GASTRONÓMIA
MANAŽMENT KVALITY SLUŽIEB V HOTELIERSTVE A GASTRONÓMIÍ (O KVALITE NA PRACOVISKÁCH V CESTOVNOM RUCHU)

Prihláška na tieto kurzy tu

 

 

Cudzie jazyky

Pre učiteľov jazykov základných a stredných škôl sú určené vzdelávacie programy, ktoré rozširujú vedomosti v súvislosti s Európskou úniou a konfrontujú reálie Slovenska v oblasti pracovného trhu, historických pamiatok, kultúry, zvykov, stolovania a pod.

 

Sú určené pre jazyky:

· Anglický jazyk

· Nemecký jazyk

· Španielsky jazyk

· Francúzsky jazyk

· Taliansky jazyk

· Ruský jazyk

· Maďarský jazyk


Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:

OBLASŤ GASTRONÓMIE V CUDZÍCH JAZYKOCH
OBLASŤ HOTELIERSTVA V CUDZÍCH JAZYKOCH
PRACOVNÝ A KULTÚRNY ŽIVOT V EURÓPSKOM PRIESTORE NA HODINÁCH CUDZIEHO JAZYKA STREDNÝCH ŠKÔL
PRACOVNÝ A KULTÚRNY ŽIVOT V EURÓPSKOM PRIESTORE NA HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA STREDNÝCH ŠKÔL
ANGLICKÝ JAZYK A JEHO VYUŽITIE V GASTRONÓMII
ANGLICKÝ JAZYK A JEHO VYUŽITIE V HOTELIERSTVE
ANGLICKÝ JAZYK PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ZAMERANÝ NA PRIEREZOVÚ TÉMU MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

Prihláška na tieto kurzy tu

 

 

Ostatné predmety – všeobecnovzdelávacie predmety

Učiteľom všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné a stredné školy sú určené kurzy pre etickú výchovu, právo a ostatné predmety, v ktorých sa tieto predmety aplikujú. Pri prihlasovaní na tieto kurzy je potrebné pozrieť oblasť, resp. predmet pre, ktorý je kurz akreditovaný. Informácie nájdete vždy pri podrobnom rozpise kurzu.


Táto sekcia je určená pre učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov.


Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:
INOVÁCIE V ŠTRUKTÚRE VYUČOVANIA ETICKEJ VÝCHOVY PRE STREDNÉ ŠKOLY

ETICKÁ VÝCHOVA PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
ÚSTAVNÉ PRÁVO A PRACOVNÉ PRÁVO V EDUKAČNOM PROCESE A V PRAXI

Prihláška na tieto kurzy tu