RIADENIE INTERPERSONÁLNYCH KONFLIKTOV V PRÁCI UČITEĽA


Cieľová skupina:
   Učiteľ pre primárne vzdelávanie
   Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
   Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
     vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
   Učiteľ jazykovej školy


Druh vzdelávania:
aktualizačné
Rozsah: 40 vyučovacích hodín
Forma:Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov:
10


Cena kurzu:
90,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 35,- € (bez kurzu, v prípade §35)

Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   Rozpoznávanie a vyhodnocovanie konfliktov
   Záujmy a ciele
   Moc, štruktúra konfliktu
   Štýly a taktiky
   Zmierňovanie konfliktu
   Dynamika hnevu
   Mobbing
   Ako konštruktívne zaobchádzať s konfliktami
   Predchádzanie konfliktom (užitočný postup)


Podmienky zaradenia:
   Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
   Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom


Požiadavky na ukončovanie:
   Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
   Úspešná prezentácia vlastného projektu