KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov sa stalo súčasťou ich celoživotného vzdelávania Druhy kontinuálneho vzdelávania si vyberajú podľa svojich cieľov a na základe splnenia požiadaviek, ktoré určuje zákon 317/2009 a jeho novely. Pedagogickí pracovníci majú aktuálne možnosť absolvovať adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné a funkčné vzdelávanie.

Pedagogický zamestnanec sa môže prihlásiť na kontinuálne vzdelávanie alebo skúšky profesionálnych kompetencií, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom. 


Zákon ukladá, že na kontinuálne vzdelávanie musí pedagogický zamestnanec
  • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
  • absolvovať minimálne šesť mesiacov pedagogickej činnosti

Pri overení profesijných kompetencií sú podmienky:
  • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
  • absolvovať minimálne tri roky pedagogickej činnosti

Úspešné overenie profesijných kompetencií sa považuje za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania.
Prihlasovanie na obe formy sa vykonáva vypísaním prihlášky k príslušnému kurzu, ktorá sa nachádza na v sekcii Prihlásenie/Servis. Prihlášku potvrdzuje riaditeľ školy, ktorý svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť údajov, oprávnenosť zúčastniť sa tohto vzdelávania na základe kvalifikácie a zároveň dáva súhlas na zvyšovanie profesijných kompetencií.
Zvyšovanie profesijných kompetencií dáva pedagogickým pracovníkom možnosť získať kredity, ktoré im umožni zvýšenie platu alebo účasť na kvalifikačnej skúške.