DOSAHOVANIE PSYCHICKEJ ODOLNOSTI, ZVLÁDANIE STRESU, A SYNDRÓMU VYHORENIA UČITEĽA


Cieľová skupina:
   Učiteľ pre primárne vzdelávanie
   Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
   Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
     vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
   Učiteľ jazykovej školy


Druh vzdelávania: aktualizačné

Rozsah: 40 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov:
10


Cena kurzu: 90,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 35,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   Charakteristika stresu
   Analýza svojej osobnej situácie
   Zvládanie stresu
   Hlbšie prístupy ku zvládaniu stresu
   Zmysluplnosť života ako zdroj sily na zvládanie stresu
   Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca
   Prevencia a zvládanie stresu
   Syndróm vyhorenia


Podmienky zaradenia:

   Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

   Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom


Požiadavky na ukončovanie:

   Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
   Úspešná prezentácia vlastného projektu