SOMELIÉR A GASTRONÓMIA


Cieľová skupina:
  • Majster odbornej výchovy
  • Učiteľ pre stredné odborné školy
  • Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:
  • Služby cestovného ruchu
  • Technika obsluhy
  • Odborný výcvik
  • Predmet prax


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 80 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov: 19


Cena kurzu: 114,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 54,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
  • História a súčasnosť profesie someliér
  • Náuka o víne, skladovanie a evidencia vín
  • Ako čítať vínnu etiketu
  • Someliér a jeho hostia - klasifikácia klientely
  • Snúbenie jedla a vína - analýza senzorických vlastností jedla, analýza senzorických vlastností vína
  • Šumivé vína, šampanské, biele víno suché , ľahké, suché stredne plné, biele víno suché plné- barrique,
     biele víno aromatické, so zbytkovým cukrom, ružové víno, červené víno
  • Zelenina, morské plody, polievky, ryby , cestoviny, údeniny, vnútornosti, hydina, tmavé múso, dezerty -
     čo k nim
  • Praktický nácvik snúbenia vína s jedlom, Sklo v gastronómii
  • Korektné servírovanie vína
  • Praktický nácvik korektného servírovania


Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu