MANAŽMENT KVALITY SLUŽIEB V HOTELIERSTVE A GASTRONÓMIÍ (O KVALITE NA PRACOVISKÁCH V CESTOVNOM RUCHU)


Cieľová skupina:

   Majster odbornej výchovy
  • Učiteľ pre stredné odborné školy
  • Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:
  • Hotelový a gastronomický manažment
  • Technológia prípravy pokrmov
  • Technika obsluhy
  • Technika cestovného ruchu
  • Komunikácia v praxi
  • Marketing
  • Odborný výcvik
  • Predmet prax


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 100 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov:
23


Cena kurzu: 108,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 54,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   I.MODUL - MANAŽMENT GASTRONOMICKÝCH A UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ
        Podnikanie v hotelierstve
        Funkcia manažmentu, osobnosť manažéra
        Stravovacie zariadenia a ich organizácia ( druhy podnikov)
        Ubytovacie zariadenia, ich charakteristika, organizačné štruktúry
        Produkt hotela, klasifikačné znaky, zaraďovanie do tried
        Činnosti na úseku ubytovacích služieb
        Činnosti na úseku stravovacích služieb
        Činnosti na úseku doplnkových služieb
   II. MODUL - MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÝ MANAŽMENT
        Finančný manažment, výnosy, tržby, náklady, zisk, cash flow, ceny a ich tvorba, finančná analýza
        Marketingový manažment- základy marketingovej koncepcie v CR, strategické plánovanie hotela
        Analýza marketingového prostredia podniku, segmentácia trhu, SWOT analýza
        Personálna práca, personálna stratégia, organizácia prace, komunikácia - podstata, proces, funkcie
        Manažment kvality služieb
        Pojem kvality služieb
        Dimenzie kvality služieb
        Meranie kvality služieb orientované na dopyt
        Meranie kvality služieb orientované na ponuku
        Meranie kvality služieb orientované na pracovníkov


Podmienky zaradenia:

  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu