PRACOVNÝ A KULTÚRNY ŽIVOT V EURÓPSKOM PRIESTORE NA HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA STREDNÝCH ŠKÔL


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre stredné všeobecné vzdelávanie
  • Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť: 
  • Anglický jazyk


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 90 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov: 21


Cena kurzu: 114,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 54,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   PRACOVNÝ ŽIVOT
        Základné pracovné a sociálne spôsobilosti
        Osobitosti pracovných pohovorov
   PRACOVNÉ PODMIENKY VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EURÓPY V KONFRONTÁCII S PODMIENKAMI NA SLOVENSKU
        Základné informácie o systéme zamestnávania v niektorých krajinách Európy
   KULTÚRNY ŽIVOT
        Umenie 
        Významné kultúrne dedičstvo


Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu