ANGLICKÝ JAZYK PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ZAMERANÝ NA PRIEREZOVÚ TÉMU MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre primárne vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:
  • Anglický jazyk


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 80 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov: 19


Cena kurzu: 120,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 66,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   SPOLOČENSKÁ KONVERZÁCIA
        Pozdravy, pozvania
        Predstavenie
        Rodina a priatelia
   CESTOVANIE A POBYT V ZAHRANIČÍ
        Cestovanie dopravnými prostriedkami
        Ubytovanie a stravovanie
   KULTÚRNE TRADÍCIE
        Zvyky a spoločenské pravidlá v jednotlivých regiónoch Európy
        Národné jedlá
        Oblečenie


Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu