ANGLICKÝ JAZYK A JEHO VYUŽITIE V GASTRONÓMII


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
  • Majster odbornej výchovy


Vyučovací predmet/oblasť:
  • Anglický jazyk


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 100 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov: 23


Cena kurzu: 126,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 66,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   I. GASTRONÓMIA - TEORETICKÁ ČASŤ
        Traditions in catering
        Restaurant service
        Preparation in the kitchen
   II. KONVERZÁCIA
        In the restaurant
        In the kitchen


Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu