ETICKÁ VÝCHOVA PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť: Etická výchova


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah:110 vyučovacích hodín
Forma: Dištančná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov: 25


Cena kurzu: 114,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 54,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   ETICKÁ VÝCHOVA A ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
   IMPLEMENTÁCIA ETICKEJ VÝCHOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
   ZÁKLADNÉ TÉMY ETICKEJ VÝCHOVY
        Otvorená komunikácia
        Dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
        Pozitívne hodnotenie iných
        Tvorivosť a iniciatíva
        Vyjadrovanie citov
        Empatia
        Asertivita
        Reálne a zobrazené vzory
        Prosociálne správanie
        Komplexná prosociálnosť
   APLIKAČNÉ TÉMY
        Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
        Etika a ekonomické hodnoty
        Etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
        Rodina, v ktorej žijem
        Výchova k manželstvu a rodičovstvu
        Ochrana prírody a životného prostredia


Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu