ÚSTAVNÉ PRÁVO A PRACOVNÉ PRÁVO V EDUKAČNOM PROCESE A V PRAXI


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
  • Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:
  • Občianska náuka
  • Právo
  • Právna náuka


Druh vzdelávania:
inovačné
Rozsah: 110 vyučovacích hodín
Forma: Kombinovaná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov: 25


Cena kurzu: 126,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 66,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   ÚSTAVNÉ PRÁVO A JEHO VYUŽITIE V EDUKAČNOM PROCESE A V PRAXI
        Ústava
        Ľudské práva a základné slobody
        Základné ekonomické problémy
        Štátna moc
        Voľby
        Územná samospráva
   PRACOVNÉ PRÁVO A JEHO VYUŽITIE V EDUKAČNOM PROCESE A V PRAXI
        Zmena a skončenie pracovného pomeru
        Skončenie pracovného pomeru - výpoveď
        Pracovný čas a doba odpočinku
        Dovolenka
        Prekážky v práci
        Odmeňovanie zamestnancov
        Ochrana práce
        Podniková a sociálna politika
        Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov
        Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
        Kolektívne pracovnoprávne vzťahy


Podmienky zaradenia:

  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu