APLIKÁCIA NOVÝCH METÓD AKTÍVNEHO VYUČOVANIA VO VZDELÁVACOM PROCESE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
  • Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:

  • jazyk a komunikácia
  • matematika a práce s informáciami
  • človek a hodnoty
  • človek a príroda
  • človek a spoločnosť
  • umenie a kultúra,
  • človek
  • hodnoty a spoločnosť


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 110 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov:
25


Cena kurzu:
126,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 66,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:

  • Učebný cyklus
  • Učebné štýly
  • Metódy aktívneho vyučovania
  • Skupinové komunikačné vyučovacie metódy
  • Didaktické hry
  • Praktické skúsenosti z vyučovacieho procesu a aplikácia metód vo vyučovacom procese


Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu